Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Vännationer

VÄNNATIONER

Åbo Nation har två systernationer och tre vännationer: Varsinaissuomalainen osakunta och Sata-kuntalainen osakunta samt Östra Finlands Nation vid Helsingfors universitet, Smålands nation vid Uppsala universitet och Blekingska nationen vid Lunds universitet.

Åländska studentföreningen i Helsingfors och Åbolands Nation vid Åbo Akademi är våra vänföreningar.

Varsinaissuomalainen osakunta

VSO grundades år 1906 och är belägen i Nya Studenthuset (A-trappan).

Varsinaissuomalainen osakunta (VSO) är vår systernation och historiskt tätt förknippad med vår nation. Efter Åbo brand och universitetets förflyttning till Helsingfors år 1827, inhystes de finsk- och svenskspråkiga studenterna från sydväst in under ett och samma tak. Den Västfinska afdelningen, som nationen då kallades, hade en tredje part, studenterna från Satakunda län. Samarbetet började dock så småningom knaka i fogarna. 1904 bröt sig de sistnämnda studenterna ur gemenskapen, som efter två år av språkstridigheter ledde till ytterligare en brytning, då Varsinaissuomalainen osakunta grundades och Åbo afdelning återtog sitt ursprungliga namn, Åbo Nation.

Vi deltar regelbundet i varandras årsfester och kuratorsskiften. Vi dukar upp till en årligen återkommande Topelius-sits i mitten av januari (omkring den 14.1.) och deltar i deras höstfest, Turun Palo, i oktober. Därtill spelar vi hundpolo mot varandra och deltar ibland i sommarutflykter i den aboensiska, åländska och egentliga skärgården.

Satakuntalainen Osakunta

SatO grundades 1904 och är belägen i Satakuntatalo på Lappbrinken 1 A 5.

Likväl som VSO är Satakuntalainen Osakunta vår systernation. SatO bröt sig, som tidigare nämnt, ur Västfinska afdelningen i början av 1900-talet. Under början av 2000-talet har samarbetet ökat och en gemensam sammarbetsorganisation, Åbo och Björneborgs län, grundats.

Åbo och Björneborgs län

ÅBL är en samarbetsorganisation för Åbo Nation, Varsinaissuomalainen osakunta samt Satakuntalainen Osakunta. Länet strävar till att ha en gemensam programkväll per termin. Därtill arrangeras en gemensam sommarträff samt Topeliussitsen. Länet har också ett eget band och halarmärke.

Östra Finlands Nation

ÖFN grundades 1924 och är inhyst i samma lokaler som Åbo nation, dvs i Nypolen.

Wiburgenserna, från svenskfinlands östra delar, är alltså det nationsfolk som vi livar upp våra vardagar och helger med allra mest. Detta har pågått sedan efter det sista kriget, då vi flyttade in under en och samma kupol. Vi ordnar en hel del gemensamma fester och program och naturligtvis är vi beroende av våra vänner från öst i allt som berör nationslokalen.

Det är heller inte helt ovanligt att en wiburgens, under sina studieår, hittar en aboens till livs- eller kvällskamrat och tvärtom. Därom vittnar t.ex. de par som dyker upp på våra gemensamma gamylsitser.

Andra fester som vi firar gemensamt är gulnäbbsintagningen på hösten, Halloween, självständighetsdagen och julfesten. Om vårarna deltar vi friskt i varandras årsfester och säsongen brukar avslutas med resan till Vårbalen i Uppsala.

Smålands nation i Uppsala

Smålands nation i Uppsala grundades år 1645 och är belägen i stadens vackraste kvarter, intill domkyrkan och de övriga studentnationerna. Smålands nation är vår äldsta vännation.

Större svenska nationer har fördelat kuratelets uppgifter så att 1Q motsvarar vår kurator, 2Q vår skattmästare och 3Q vår barmästare eller kurir.

Det kan gott och väl hända att de första kontakterna till de småländska studenterna etablerades redan i 1600- och 1700-talets Åbo, då Finland utgjorde en del av Svea rike och hälften av student-nationerna var svenska. Vi får inte glömma bort att Åbo Nation ansågs vara akademins förnämsta nation på 1600-talet och det kan inte ha varit helt fy skam att ha goda kontakter till aboenser, i synnerhet när det gällde frågor om studier vid akademin.

Smålänningarna utgjorde dessutom en betydande del av de svenska studenterna vid den Kejserliga Akademin och många studenter förtjänade även sitt uppehälle som bl.a. lärare i de sydvästra delarna av Finland. Den etablerade kontakt som upprätthålls idag är av senare datum.

Exakt när vi skrev under ett vänskapsavtal med Smålands nation är en aning oklart, men säkert är att resor till Uppsala gjordes redan i början av 1900-talet. Dessa kontakter förstärktes i större skala efter år 1919. Många aboenser hade rest till vårbalen i Uppsala, och nationen hade ofta varit värd vid någon frukost eller samkväm för de rikssvenskar som bjudits in till vårfesten i Helsingfors.

Det nuvarande samarbetet mellan nationerna är en naturlig fortsättning på det som påbörjades vid sekelskiftet, och ett gott samarbete är det. Aboenser har i decennier besökt smålänningarna både om höstar och vårar. Nu för tiden är årets höjdpunkt dock Vårbalen i maj, dagen då Uppsalas samtliga nationer firar på sina håll, sitsar och berusar sig, dansar sig yra till arla gryningen då sexan tar vid. Sedan en vilostund i slottsparken för att ladda upp till sillfrukosten, som aboenserna yrkar på att skall serveras på traditionellt vis, dvs. med brännvin.

En annan trevlig detalj är att Smålands nation också är vännation med Blekingska nationen i Lund, vilket betyder att vi ses rätt så ofta.

Blekingska nationen i Lund

Blekingska nationen i Lund grundades år 1697 och nationshuset ligger på Måsvägen 11, en liten bit utanför stadens omedelbara centrum. Vänskapsavtalet undertecknades år 1985 och vi har med åren upptäckt allt fler likheter.

Blekingska nationen hör till de mellanstora nationerna i Lund med ca 1800 medlemmar. Nationen har profilen som ett av stadens viktigaste ställen för levande musik. På Blekingska uppträder såväl okända som etablerade svenska band. Blekingska nationen är också stället att gå till om du har tröttnat på hitlistornas skumppa-skumppa, dunka-dunka dravel. Sist men inte minst är blekingar kända för att vifta med knivar, såsom vi finnar alltid gör när vi tar persseet, alltså korkat en kossu eller två och efter tre timmar hittat ut ur bastun. Vi väntar fortfarande på att de skall bygga sin bastu i nationshusets källarvåning.

Blekingska nationen besöker vi främst i november, i samband med Höstblotet.

Vart fjärde år ordnas också Lundakarnevalen, då stadens 30 000 studenter slår runt så det gnistrar. Fyra dagar av tjo och tjim med karnevalyra, samba och salsa, navelskådning och Gud vet vad.

Åländska Studentföreningen i Helsingfors

ÅSFH grundades den 17 mars 1992 och är en intresseförening för åländska studerande i Helsingfors och Nyland. ÅSFH har varken inspektor eller kurator, men en ordförande. ÅSFH bor också i Nypolen.

Åländska Studentföreningen grundades ur spillrorna av den åländska förening som var aktiv vid nationen fram till slutet av 80-talet. Denna förening bör inte förväxlas med det Åländska Studentgillet som i tiderna fungerade som en takorganisation för de åländska studenterna vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi, där Åländska studentlaget vid Åbo Akademi än idag har en fungerande verksamhet. Fram till 1968, då nationstvånget upphörde, bestod en synnerligen stor del av Åbo Nations medlemmar av ålänningar som studerade vid såväl universitetet som de övriga högskolorna. De ålänningar som studerar i Helsingfors idag är en brokig flora av studenter som studerar på olika nivåer. Det var också en orsak till att ålänningarna vid nationen såg det nödvändigt att ena alla de åländska studerandena i huvudstaden. I början av nittiotalet ledde detta således till en gemensam studentförening.

I tidernas begynnelse, alltså på 1640-talet existerade det en skärgårdsnation vid akademin i Åbo, Alandi, som huvudsakligen bestod av åländska studenter, men idag hyses inte längre förhoppningar om att kunna återuppliva denna. Flera av örikets studerande är därför medlemmar både i studentföreningen och Åbo Nation för att kunna fördubbla sin aktivitet under studietiden och på Nypolen.

ÅSFH firar sin årsfest så nära den 17 mars som möjligt, vilket i praktiken har inneburit att den firats en dag före nationens, och vad är trevligare än att fira ordentligt med två fester, två eftersläpp och två sillfrukostar under en och samma helg i glada skärgårdsbors sällskap?

Åbolands nation

ÅSNA grundades 1977 och hette till en början Pargas Nation. Under sin storhetstid i början av 1980-talet hade nationen över 500 medlemmar, men ett minskat intresse för nationsverksamhet i Åbo reducerade medlemmarna kraftigt.

ÅSNA ordnar ett antal fester under läsåret, där Skärgårdssitsen är den mest omtalade med deltagare från hela Akademin och alla nationer. Skärgårdssitzen består av ett stående bord med enbart fiskrätter, öl, snaps och sång. Förutom skärgårdssitzen ordnas en intro-sits för alla nya medlemmar samt julfest och vårbanquett.

Exakt när vi blev vänner är något oklart, men så sent som i slutet av 1980-talet gästade vi åsnorna regelbundet. Föreningen hette tidigare Åbolands skärgårdsnation, men har senare bytt namn till Åbolands nation.

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse