Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Arbetsordning

ARBETSORDNING

Godkänd av nationsmötet 23.1.2013.

Kapitel I. Styrelse, funktionärer och kommittéer

Kapitel II. Möteskallelse

Kapitel III. Medlemsskap

Kapitel IV. Symboler

Kapitel V. Lokalen

Kapitel VI. Förhållande till andra organisationer

Kapitel VII. Ändring av arbetsordningen

Kapitel I. Styrelse, funktionärer och kommittéer

Utöver vad som nämns i stadgarna ansvarar funktionärer för nedanstående uppgifter. Om funktionären är förhindrad att utföra sin uppgift är det på funktionärens ansvar att utse en ersättare. En funktionärs ansvarsområden kan vid behov delas upp på flera funktionärer.

Alla funktionärer åligger att

– Introducera uppgifterna till sina efterträdare och stöda dessa enligt behov.

– Dokumentera sin verksamhet och uppdatera manual/testamente/wiki för sin post.

Styrelse

Styrelsen åligger att

– Närvara på styrelse- och nationsmötena så ofta som möjligt, och meddela ordförande om de är förhindrade att delta i ett styrelsemöte respektive kurator om de är förhindrade att delta i ett nationsmöte.

– Tillse att diverse rättigheter, licenser, kontrakt etc. upprätthålls och överförs till efterträdare.

– Söka om bidrag och sponsorer.

– Upprätthålla ordningen i kansliet.

– Hålla kontakten till bostadsaktiebolag där nationen äger bostäder.

– Tillsammans med kurator hålla kontakten till Helsingfors universitets Studentkår (HUS), Svenska Studenters Intresseförening (SSI), Svenska nationer och ämnesföreningar (SNÄf), Nationernas samdelegation (NSD), Svenska studenters bostadsstiftelse (SSBS), Åbo och Björneborgs län (ÅBL) samt övriga organisationer där nationen är medlem.

– Se till att åtminstone en aboens (företrädesvis styrelsemedlem) deltar i Kupolkommitténs möten.

Ordförande åligger att

– Leda styrelsens arbete.

– Sammankalla styrelsen till möte samt agera som dess mötesordförande.

– Ansvara för att regelbundet informera om styrelsens arbete till inspektor, kurator och nationsmötet.

– Övervaka att arbetsordningen följs och att tillsammans med styrelsen göra förslag på ändringar till arbetsordningen för nationsmötet i januari.

– Ansvara för att skriva verksamhetsberättelse över det gångna året inom februari månad.

– Tillsammans med sin efterträdare i tillräcklig tid innan december månads nationsmöte till styrelsen inlämna förslag på verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Vice ordförande åligger att

– Biträda ordförande i dennas arbete.

– Sköta ordförandes uppgifter ifall denna är förhindrad att sköta sina uppgifter.

Skattmästare åligger att

– Sköta nationens ekonomiska transaktioner, löpande ekonomiska ärenden, utbetalningar och indrivningar.

– Se till att det finns tillräckligt pengar på kontot.

– Utreda de ekonomiska möjligheterna för eventuella större anskaffningar och investeringar.

– I enlighet med nationens föreskrifter bokföra och förvalta nationens tillgångar, kassor och fonder i den mån de icke är underställda skärskild förvaltning.

– Presentera nationens ekonomiska läge vid varje nationsmöte samt presentera halvårsbokslut vid september månads nationsmöte.

– Före utgången av februari månad avsluta räkenskaperna och inlämna redovisning för senaste års förvaltning, omfattande nationens tillgångar, kassor och fonder.

– I tillräcklig tid innan december månads nationsmöte till styrelsen inlämna förslag till nationens budget för kommande kalenderår.

– Upprätthålla kontakten till nationens verksamhetsgranskare.

– Sammanställa en rapport till stipendiekommittén över utdelningsbara stipendiemedel inom februari månad.

– Informera ordinarie, extra och äldre medlemmar om medlemsavgift.

– Hålla kolla på vilka som betalt medlemsavgift och vid behov ta fram lista över dem

– Skriva intyg över medlemskap och underteckna dessa tillsammans med annan styrelsemedlem.

– Handha nycklarna till nationslokalen och upprätthålla en förteckning över betalda nyckelpanter och nyckelinnehavare.

– Sköta nationens försäkringar och förvar av värdesaker.

Sekreterare åligger att

– Föra protokoll vid styrelse- och nationsmöten.

– Se till att protokoll är skrivna och justerade, undertecknade och tillgängliga för nationsmedlemmar före följande möte.

– Redovisa protokoll vid möten.

– Ordna protokollutdrag vid behov.

– Se till att alla protokoll, föredragningslistor, årsfesthälsningar och årsfestinbjudningar arkiveras.

– Kolla posten och se till att information vidarebefordras.

– Informera aboenserna om årsfester och andra fester, ta emot anmälningar till dessa, vidarebefordra anmälningarna samt meddela skattmästaren om betalningar.

– Skicka hälsningar till årsfester där ingen aboens kan representera, skicka julhälsningar och sköta annan eventuell korrespondens.

– Upprätthålla en lista över givna årsfestgåvor.

– Uppdatera medlemsregistret regelbundet och årligen påminna aboenserna om att meddela sina ändrade adresser till sekreteraren.

– Se till att de nya medlemmarnas adresser införs i medlemsregistret.

– Påminna medlemmarna om att årligen uppdatera sina uppgifter i matrikeln.

– Se till att stadgesamlingen (nationens stadgar och arbetsordning) finns i kansliet, samt att den senaste versionen av arbetsordningen finns tillgänglig.

– Vid behov skaffa kanslimaterial.

Programchef åligger att

– Sammankalla programkommittén och leda dess arbete: planera, delegera, samt informera kommitténs medlemmar om vad som är på gång.

– Se till att minst en person från nationen (i första hand någon från programkommittén) är med i planeringsgruppen för gemensamma fester i Nypolen.

– Ta emot nationsmedlemmarnas förslag på program och undersöka huruvida de går att genomföra.

Infochef åligger att

– Upprätthålla nationens informationskanaler och informera om nationens verksamhet både internt och externt.

Till upprätthållandet hör att

– Uppdatera nationens e-postlistor och -alias minst en gång per termin.

– Uppdatera licenser och kontrakt för hemsidor, e-postlistor etc. minst en gång per år.

– Hantera användarrättigheter för nationens hemsida, e-postlistor, sociala medier etc.

Till informationsspridningen hör att

– Informera om nationens program både internt och externt.

– Informera på nationens e-postlista om program riktat till nationsmedlemmar.

– Informera på övriga studentorganisationers e-postlistor om program riktat även till utomstående.

– Uppdatera informationen, framför allt kalendern, på hemsidan.

– Informera om nationens program via sociala medier.

– Vid behov sköta om annonsering i primärt Studentbladet, Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser och Nya Åland.

– Vid behov skicka ut pressmeddelanden om nationens förehavanden.

– Handha produktion och distributionen av affischer gällande större evenemang.

– Informera om nationens program via nationens anslagstavla.

– Informera om nationens program via eventuella övriga informationskanaler.

– Fungera som moderator för nationens e-postlistor.

– Sitta med i programkommittén.

Funktionärer

Till de olika funktionärsposterna kan vid behov väljas fler än en aboens.

Director cantus åligger att

– Huvudsakligen leda sången vid nationens samkväm.

– Förvalta nationens sångtraditioner och -repertoar samt arkivera noter och inspelningar.

– Sitta med i programkommittén.

Hundpolomästare åligger att

– Förvalta nationens hundpolotraditioner.

– Ordna hundpoloturneringar och –träningar.

– Ansvara för hundpoloutrustningen.

– Sitta med i programkommittén.

Idrottsansvarig åligger att

– Koordinera sportrelaterade evenemang, med aboenser både som åskådare och utövare.

– Sitta med i programkommittén.

Kulturansvarig åligger att

– Koordinera kulturevenemang för nationsmedlemmarna.

– Sitta med i programkommittén.

Hembygdsombud åligger att

– Upprätthålla kontakten till nationens område.

– Ordna hembygdsrelaterat program, såsom besök i hembygden, senapsprovning etc.

– Sitta med i programkommittén.

Fotograf åligger att

– Se till att nationens verksamhet dokumenteras i bild.

– Göra bilderna tillgängliga för nationen.

– Upprätthålla nationens bildarkiv.

Lokalintendenten åligger att

– Koordinera städning efter program och fester.

– Koordinera underhållet av nationslokalen.

– Sitta med i programkommittén

Coeurdirigent åligger att

– Leda och utveckla Coeur de Filet.

– Samla ihop nationsmedlemmar till kör då det finns efterfrågan.

– Förvalta coeurens notmaterial.

Chefredaktör för Veritas & Jocus åligger att

– Sammankalla och leda Veritas & Jocus-redaktionen.

Kurir och biträdande kurirer åligger att

– Ansvara för att aboenserna och deras gäster inte går törstiga då det är aboensiskt program.

– Tillsammans med ÖFN:s och ÅSFH:s kurirer se till att kuren är välutrustad och välstädad.

– Att vara aboensisk kontaktperson för kuraget och delta i kuragets gemensamma uppgifter, dvs. vid gemensamma fester och program.

– Samarbeta med programkommittén.

Värdinna och biträdande värdinnor åligger att

– Sköta om trakteringen vid nationsmöten och fester förutom årsfesten.

– Tillse att köket är städat och välutrustat.

– Hålla kontakt med ÖFN:s och ÅSFH:s värdinnor, i synnerhet inför större fester.

– Samarbeta med programkommittén.

– Hålla tal till inspektor på årsfesten.

Historiograf åligger att

– Dokumentera/koordinera dokumentering av nationens verksamhet under året.

– Bidra med en årsöversikt till V&J.

– Insamla material om nationen som publicerats i övriga medier.

– Deponera över tio år gammalt material till nationalbiblioteket.

– Ha hand om nationens arkiv.

Tutor och biträdande tutorer åligger att

– Ansvara för nationens rekrytering av gulnäbbar och abiturienter.

Till gulnäbbsrekryteringen hör att

– Se till att nationen är representerad på öppningskarnevalen och andra gulnäbbsevenemang.

– Ordna dejourkvällar och intagningen för gulnäbbarna

– Hålla kontakt med andra nationer och organisationer gällande gulnäbbsverksamhet.

– Ansvara för att rekryteringsmaterial (planscher, broschyrer etc.) finns och distribueras till alla högskolor.

– Hålla kontakt med gulnäbbarna angående gulnäbbsevenemang.

– Föra bok över gulnäbbar inför nationsmöten, självständighetsdagen etc.

Till abiturientrekryteringen hör att

– Ordna abiturientturnéer och abiturientsits.

– Hålla kontakt med andra nationer och högskolorna gällande abiturientverksamhet.

– Uppdatera abiturientturnématerial.

Årsfestmarskalk åligger att

– Vara medlem i årsfestkommittén.

– Agera marskalkar under årsfesten.

– Agera marskalkar under resten av året (exempelvis under gradueringar och självständighetsdagen).

Fanbärare åligger att

– Bära nationens fana vid behov.

– Koordinera fanbärare och marskalker när fanan ska uppträda.

– Anmäla fanans deltagande vid behov.

Miljöansvarig åligger att

– Främja och utveckla miljömedvetenheten på nationen gällande återvinning, sopsortering och resurssnålhet.

– Upprätta och uppdatera en miljöplan.

Jämlikhets- och jämställdhetsansvarig åligger att

– upprätta och uppdatera en plan för för jämlikhet- och jämställdhet inom nationen

– utveckla och ta upp jämlikhets- och jämställdhetsfrågor inom nationen.

Gamylombud åligger att

– Upprätthålla kontakten mellan nationen och gamylerna.

– Årligen påminna utexaminerade om att gå med på gamylernas e-postlista.

– Slussa nationsmedlemmar in i gamylföreningen.

– Påminna kurator att årligen hålla kontakt med aboensiska liljorna.

Kommittéer

Programkommittén består av programchef, kulturansvarig, idrottsansvarig, director cantus, infochef, hembygdsombud, hundpolomästare, och vid behov övriga medlemmar, och åligger att

– Sammanträda åtminstone före/i början av varje termin (t.ex. augusti och december) och göra upp stommen för terminens program.

– Planera, förbereda och genomföra nationens program och fester samt årsfestens sillfrukost, men inte årsfesten.

– I tillräcklig tid informera coeurdirient, fotograf, lokalintendent, värdinna, kurir om program och meddela om vilka tjänster som behövs.

– Vid behov boka lokal för program och/eller fester.

– Ta emot anmälningar, göra sittordning och duka samt dekorera inför fester.

– Ansvara för program under sitsar och fester.

– Meddela om större evenemang till studentkåren.

– Utse ansvarsperson för större program, framför allt fester.

Redaktionen för Veritas & Jocus åligger att

– Sammanställa, publicera och i samband med årsfestinbjudningarna distribuera nationens tidning Veritas & Jocus.

– Tillsammans med styrelse och årsfestkommittén söka annonsörer.

– Tillsammans med styrelsen söka understöd för Veritas & Jocus.

Årsfestkommittén består av årsfestmarskalkerna och kurator, och åligger att

– Planera och handha de praktiska arrangemangen för årsfesten och dess efterfest.

– Söka årsfestsponsorer.

– Utse talare som håller talet till kärleken samt vid behov talare som håller talet till universitetet och talet till fosterlandet.

Ekonomikommittén består av kurator (ordförande), skattmästare, styrelseordförande samt två övriga medlemmar, varav åtminstone den ena bör vara en yngre nationsmedlem, och åligger att

– Bistå skattmästaren i dennes arbete att i enlighet med nationens föreskrifter bokföra och förvalta nationens tillgångar, kassor och fonder i den mån de icke är underställda skärskild förvaltning.

– Bistå styrelsen i ekonomiska frågor.

Stipendiekommittén

– Åligger att föra protokoll över sina beslut (kurator fungerar som sekreterare)

– Se stadgarna.

Disciplinkommittén

– Se stadgarna.

Projektkommittéer, arbetsgrupper etc.

– Nationsmötet skall, när det utser projektkommittéer, definiera syfte, deadline, eventuell budget samt nödiga fullmakter.

– Arbetsgrupperna organiserar sig själva internt, men nationsmötet kan utse ordförande/mötessammankallare.

Kapitel II. Möteskallelse

Kallelse till nationsmöte

– Sker via nationens e-postlista info@abonation.fi .

– Bör innehålla förslag på föredragningslista.

– Ska innehålla information om val då val förrättas.

– Bör vid stadgeändring ske även genom tidningsannons.

– Kan vid behov ske genom tidningsannons även vid andra ärenden.

Kallelse till styrelsemöte

– Riktas till nationens styrelse och utförs av ordförande eller vice-ordförande minst en vecka innan mötets begynnelse via styrelsens e-postlista styrelse@abonation.fi .

– Bör innehålla förslag på föredragningslista.

Kapitel III. Medlemsskap

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter

– Alla medlemmar har rätt att delta i nationens program samt vistas i nationslokalen.

– Enbart de ordinarie och extra medlemmar som har betalat medlemsavgift har rätt att rösta, ställa upp i val, representera nationen, inneha nyckel till nationslokalen samt söka nationens bostäder.

– Medlem (förutom lilja och hedersmedlem) som inte betalat medlemsavgift på tre år får inte nationens utskick per post.

Medlemsregistret

– Ska innehålla uppgifter åtminstone om namn och kontaktuppgifter samt information om studieinriktning och eventuell utexaminering.

– Varje medlem åligger att meddela förändringar till sekreteraren.

Kapitel IV. Symboler

Färger

– Se stadgarna.

Fanan

– Se stadgarna.

– Fanan får alltid användas vid universitetets inskription, universitetets årsdag, vid självständighetsdagens festligheter samt nationens årsfest.

– Gällande användning vid övriga tillfällen: se stadgarna.

– Under årsfesten används Finlands flagga vid sidan av nationens fana.

Nationsbandet

– Se stadgarna.

– En bean blir civis då han eller hon tilldelats nationsbandet.

– Nationsmötet beslutar om vilka icke-medlemmar av Åbo Nation som kan tilldelas nationsband på årsfestens sillfrukost. Vid brådskande tillfällen kan kurator fatta beslut om tilldelande av nationsband.

– Nationsband får bäras enbart vid klädkoderna frack, mörk kostym eller kavaj.

– Ifall man bär fler band bärs den egna nationens band överst, förutom om man bär studentkårens band som då bärs överst. Det är önskvärt att man endast bär tre band åt gången.

– Nationsbandet bör bäras värdigt och med omdöme endast vid lämpliga tillfällen.

– Personer som blivit tilldelade nationsband har rätt att köpa mer nationsband.

Förtjänsttecken

– Se stadgarna.

– Förtjänsttecken bör inte delas ut lättvindigt. Varje år bör enbart ett litet antal utdelas

– Som stöd för sitt beslut kan stipendiekommittén använda sig av en specifik poänglista.

– Nationen bör upprätthålla en förteckning över utdelade förtjänsttecken.

– Förtjänsttecken får alltid bäras då nationsband får bäras.

Aboensiska liljan

– Se stadgarna.

– Liljorna är 10 till antalet.

– Nationen bör upprätthålla en förteckning över utdelade och icke-utdelade liljor.

– Vid utdelning av lilja tilldelas mottagaren även ett liljediplom med information om liljan.

Inspektorskedjan

– Se stadgarna.

-Vid inspektorsskifte återbördar avgående inspektor inspektorskedjan till nationen vilken i sin tur överlåter den till tillträdande inspektor.

Marskalkband

– Bärs av marskalkerna vid årsfesten samt andra högtidliga tillfällen.

– Bärs som nationsbandet.

– Får inte röra bar hud eller bäras som rosett.

Vapen

– Nationens vapen utgörs av en vapensköld med blått fält, med ett gotiskt A i guld, däromkring fyra franska liljor i silver ordnade en över två över en; skölden krönt med adelskrona.

– Används på nationens officiella material och med omdöme på nationsprylar.

– För t.ex. tryckt material kan även en svart-vit variant användas.

Pins

– Pinset utgörs av nationens vapen.

– Bärs av nationsmedlemmar.

– Pinset bärs inte tillsammans med nationsbandet.

– Bör bäras med omdöme.

– Kurator kan besluta om att tilldela/sälja även icke-medlemmar pins.

Kapitel V. Lokalen

Nationens lokaliteter

– Finns i vänstra halvan av fjärde våningen i Nya Studenthusets A-trappa, den så kallade Nypolen

– Delas med Åländska Studentföreningen i Helsingfors r.f. (ÅSFH), Östra Finlands Nation vid Helsingfors universitet (ÖFN), Studentorganisationen vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. (StudOrg), Akateeminen Pöytälätkäyhdistys r.y. (PÖLY), Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f. (SNÄf) samt Akateeminen viiniseura r.y. (AVS).

– Festsalen mellan Eteläsuomalainen Osakunta (ESO) och Nypolen delas mellan föreningarna som huserar i dessa utrymmen.

– Nationens dag i Nypolen är onsdag.

Allmänt

– Den som ordnar program i nationens lokaler är ansvarig för att lokalen städas efter programmet.

– Alla som vistas i nationslokalen bör visa vördnad för lösöre och lokaliteter, se till att städa efter sig samt att inte oskäligt rådda.

– Den person som orsakar skada på lokalen eller lösöre är skyldig att ersätta skadan.

– I övrigt bör HUS regler för bruket av lokalen beaktas och tillämpas.

Tillträde

– Alla nationsmedlemmar har rätt att vistas fritt i lokalen, men bör beakta andra organisationers program.

– Utomstående får vistas i nationslokalen enbart i sällskap med nationsmedlem eller med tillstånd av det aktuella programmets organisatör.

– Vid fester följs de regler som ställts upp av Kupolkommittén.

Kupolkommittén

– Ärenden som rör nationslokalen behandlas i första hand av samarbetsorganet Kupolkommittén, där förutom nationen ingår även ÖFN, ÅSFH och StudOrg.

– Kupolkommittén utser en uthyrningsansvarig bland medlemmarna i deltagarorganisationerna.

– Uthyrningsansvarige koordinerar bruket av Nypolen och tillsammans med ESO bruket av festsalen.

Nycklar

– Endast betalande ordinarie och extra nationsmedlemmar har rätt att inneha nyckel till nationslokalen.

– Enbart kurator, styrelse samt värdinna och kurir har rätt att inneha sådan nyckel som går till kansliet.

– Styrelse eller kurator kan vid behov besluta om att ge nycklar även åt äldre medlemmar.

– Nyckel ges ut mot pant. Panten återfås när nyckeln återlämnas.

– Skattmästare och sekreterare ser till att driva in nycklar av icke aktiva medlemmar samt dito äldre medlemmar.

Uthyrning

– Uthyrning av såväl lokalen som festsalen handhas av uthyrningsansvarige.

– Alla aktiva nationsmedlemmar har, under sin studietid, eller senast 5 år efter avslutade studier, rätt att hyra nationslokalen gratis en gång.

– En lista på förbrukade gratisturer upprätthålls av lokalens uthyrningsansvarige.

– Kupolkommittén bestämmer regler för uthyrning till utomstående.

Kansliet

– Nationen delar kansliutrymmen med ÅSFH och ÖFN.

– Tillträde till kansliet bör ske tillsammans med styrelsemedlem eller kurator.

– Kanslidörren bör vara stängd under fester.

Kapitel VI. Förhållande till andra organisationer

Vänskapsavtal

Åbo Nation har vänskapsavtal med

– Smålands nation i Uppsala

– Blekingska Nationen i Lund

Dessa vänskapsavtal innebär att

– Aboenser besöker Blekingskas höstblot och att nationen då bjuder på två supékort samt stöder resorna ekonomiskt.

– Aboenser besöker Smålands under vårbalen och att nationen då bjuder på två supékort samt stöder resorna ekonomiskt

– Nationen bjuder två blekingar och två smålänningar gratis på årsfesten samt ordnar logi för alla gästande blekingar och smålänningar.

Uppsägande av vänskapsavtal

– Nationsmötet kan besluta om att (ensidigt) säga upp vänskapsavtal.

Systernationer

Nationens systernationer är

– Helsingin yliopiston Varsinaissuomalainen osakunta.

– Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta.

Detta innebär att

– Aboenser prioriterar besök vid systernationernas årsfester, inspektorsskiften, kuratorsskiften och ”kakkosjuhlan”.

– Gemensamt program ordnas av samarbetsorganet Åbo och Björneborgs län. Två aboenser sitter med i länsstyrelsen.

– Nationen firar åtminstone Topeliussits och sommarträff tillsammans med systernationerna.

Övriga kontakter

Nationen har nära kontakt med

– Åbolands Nation vid Åbo Akademi.

– Åländska Studentföreningen i Helsingfors r.f.

– Östra Finlands Nation vid Helsingfors universitet.

– Studentkåren vid Helsingfors universitet.

Nationen upprätthåller vänskapliga kontakter med övriga studentorganisationer genom att bjuda in representanter till årsfesten och till lämpliga program samt representera på andra organisationers fester och program. När nationen blir inbjuden till andra organisationers fester så bjuder nationen på två supékort till alla nationers årsfester, Åländska Studentföreningens årsfest, Åbolands nations årsfest och Studentkåren vid Helsingfors universitets årsfest. Nationen bjuder på ett supékort till övriga årsfester, nationernas s.k. ”kakkosjuhlan” och inspektorsskiften. Därtill bjuder nationen på supékortet när inspektor representerar nation. Vid andra fester står representanterna själva för kostnaderna.

Medlemskap i organisationer

Nationen kan bli medlem i student-, hembygds- eller övrig samhällelig organisation som stöder nationens syfte genom nationsmötesbeslut. Utträde beslutas om av nationsmötet.

Nationen är medlem i följande samarbetsorganisationer

– Kupolkommittén.

– Osakuntien Yhteisvaltuuskunta – Nationernas Samdelegation r.y.

– Svenska Studerandes Intresseförening r.f.

– Svenska Studenters Bostadsstiftelse.

– Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f.

– Åbo och Björneborgs län.

I de fall nationen inte automatiskt är representerad i samarbetsorganisationen bör nationen i mån av möjlighet sträva efter att vara representerad. Nationens representanter i olika organisationer åligger att framföra nationens åsikter och hålla nationen informerad om aktuella frågor.

Nationen är därtill medlem i följande organisationer

– Natur och miljö

– Svenska litteratursällskapet

Helsingfors universitet

Nationen lyder under Helsingfors universitet. Nationen deltar vid universitetets större tillställningar. Inspektor och kurator deltar i rektorsmiddag två gånger årligen. Nationen bjuder in representanter för universitetet till årsfesten.

Kapitel VII. Ändring av arbetsordningen

Januari månads nationsmöte skall årligen godkänna arbetsordningarna och vid behov revidera dem.

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse