Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Hedersmedlemmar

HEDERSMEDLEMMAR

Åbo Nation har under sin existens förärats med ett antal medlemmar som under eller efter sin aktiva studieperiod gjort en förtjänstfull instats för nationen och därför utsetts till hedersmedlemmar. Här kan ni läsa dels om vår nationsskald Josef Julius Wecksell, och dels om fyra av våra hedersmedlemmar, nämligen inspektor emeritus, professor Ole Reuter, inspektor emeritus, professor Lars D. Eriksson, Trude von Kraemer och inspektor emeritus, Fred Karlsson.

Josef Julius Wecksell

I Ruben Janssons historik från 1956 läser vi: “Den 19 april 1907 dog Josef Julius Wecksell (1838-1907), en av den finlandssvenska diktningens genier och ett av de mest strålande namnen i Åbo Nations hävder. Redan inom Västfinska Avdelningen var J.J. Wecksell studenternas idol, och bland arvegodset från Västfinska A. fick Åbo Nation bl.a. ett originalporträtt i olja av skalden i gymnasistuniform, som nu är en av nationens mest dyrbara reliker.”

Våren 1910 beslöt nationen att ta initiativ till resandet av en vård på J.J. Wecksells grav. Man vände sig till de övriga nationerna med anhållan om deras medverkan. Alla svenska nationer och även några finska gav sitt bistånd. Under våren och hösten 1911 företogs en insamling med utsända listor, teatrarna i Åbo och Helsingfors anslog för ändamålet inkomsten från några Daniel Hjort-föreställningar och hösten 1912 uppgick Wecksellfonden till ca 1000 mark.

Arbetet och insamlandet låg nere i perioder under krigsåren fram till år 1921 då gravvården kunde uppföras under skulptören G. Finnes ledning. Den 12 maj samma år avtäcktes vården på Sandudds begravningsplats med en enkel högtidlighet, varvid bl.a. skaldens släktingar var närvarande. Ytterligare ett tecken på aboensernas uppskattning av denna skald är även nationens beslut att fira sin årsfest den 19 mars.

En staty gjord av Yrjö Liipola (1881-1971) på J.J. Wecksell finns också i parken vid Åbo domkyrka.

Wecksells dikter läses traditionsenligt upp i början av varje nationsmöte.

Diktsamlingen hittas bakom denna länk: http://www.gutenberg.org/cache/epub/58368/pg58368-images.html

Ole Reuter

I Janssons historik står även följande: “Till inspektor valde nationen den 7.10.1946 professorn i engelsk filologi Ole Reuter. Han var en nyländsk student, liksom de två närmast föregående inspektorer (professorerna Ernst Ehrnrooth och Erik af Hällström), men hade djupa försänkningar inom Åbo Nation. Hans farbror, prof. Julio Reuter, hade varit nationens inspektor och hans far, prof. Enzio Reuter var nationens hedersmedlem. Prof. Reuter är den yngste inspektor nationen någonsin haft och detta jämte hans aboensiska påbrå gjorde, att han redan från början fick en nära kontakt med nationens medlemmar”.

“Prof. Reuter är redan på grund av den disciplin han företräder starkt engelskt orienterad och han har medvetet gått in för att i nationslivet införa de otvungna umgängesformer, som utmärker engelskt och framförallt amerikanskt studentliv. Men prof. Reuter har som aboensisk inspektor även visat stor förståelse för de aboensiska traditionerna och ceremonierna och han är mycket uppskattad av alla aboenser”.

Prof. Reuter var nationens inspektor mellan åren 1946 och 1963.

Lars D. Eriksson

Professor i offentlig rätt, Lars David “Lala” Eriksson, valdes till nationens inspektor 20.11.1982. Han var en åländsk student som blev aktiv i nationen redan år 1957. Prof. Eriksson har under sina år vid Åbo Nation uppmanat aboenser till ett ledigt umgänge kryddat med absurdism, anarkism och kritiskt tänkande.

Till hedersmedlem valdes prof. Eriksson i samband med nationens 360-års jubileum, 15.3.2003.

Prof. Eriksson var nationens inspektor mellan åren 1982 och 2001.

Trude von Kraemer

Trude von Kraemer, född 31.3.1908, utsågs till hedersmedlem i samband med nationens hundraårsjubileum 18.3.2006.

Fred Karlsson

Professor i allmän lingvistik, Fred Karlsson, född 17.2.1946, fungerade som nationens inspektor åren 2001-2008. Han utsågs till hedersmedlem i samband med nationens 368-årsfest 19.3.2011.

Leo Gammals

Utsågs till hedersmedlem i samband med nationens 375:e årsfest 17.3.2018

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse